Παρεκκλήσια

Η Μονή

Διαβάστε επίσης +-

Παρεκκλήσια

Στην μονή του Αγίου και Μεγάλου Μετεώρου σώζονται μέχρι σήμερα δύο παλαιά παρεκκλήσια.

Το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο συνάπτεται στο ανατολικό άκρο της νότιας πλευράς του καθολικού, διασώζει ίχνη παλαιότερων οικοδομικών φάσεων, φάσεις οι οποίες ανάγονται πιθανότατα στα χρόνια του οσίου κτίτορα της μονής Ιωάσαφ, πάντως πριν το έτος 1483. Στην σημερινή του μορφή, το παρεκκλήσιο είναι μονόχωρος ναός, τετράγωνης σχεδόν κατόψεως, με δίκογχο ιερό Βήμα. Η οικοδομική αυτή φάση δύναται να χρονολογηθεί με ασφάλεια στα χρόνια του ηγουμένου Παρθενίου Ορφίδη του Μελωδού (1784-1816). Το παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μονόχωρο με εξάπλευροτρούλλο, βρίσκεται στα δυτικά και εγγύς του καθολικού. Σύμφωνα με ενεπίγραφη πλάκα, εντοιχισμένη στον βόρειο τοίχο εξωτερικά, Ανηγέρθη […] δια συνδρομής και εξόδου του οσιωτάτου εν / μοναχοίς κυρ Διονυσίου και του υιού αυτού / Ζαχαρίου ιερομονάχου, από χωρίου Ισ/βορή της Κονιτζάς ηγουμενεύοντος κυρίου / Παρθενίου εν έτει ΑΨΠΘ [= 1789]. Ως παλαιό δύναται να χαρακτηριστεί και το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων στη βάση του Πύργου.

Παράλληλα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανεγερθεί παρεκκλήσια προς τιμήν:
Του Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου συγγραφέως της Κλίμακος, του οποίου η κάρα φυλάσσεται στη Μονή.
Του Αγίου Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως.
Του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Νικολάου του εξ Ιχθύος Κορινθίας, του οποίου η κάρα θησαυρίζεται στη Μονή.